Про себе

2

Васюренко Ольга Мирославівна,

вчитель математики загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Борочиче

 

Коротко про себе:

Педагогічний стаж - 25 р.

Категорія - Вища. Старший вчитель.

Проблема над якою працюю: "Розвиток творчої особистості школяра засобами сучасних онлайн інструментів інтерактивного навчання математики як технології співробітництва".

Вивчення передового педагогічного досвіду - Тетяни Володимирівни Трачук, доцента кафедри теорії та методик викладання шкільних предметів, кандидата педагогічних наук м. Луцьк, ВІППО.

Власний ютубканал для підготовки до ЗНО

1

https://www.youtube.com/channel/UCRaauVG61w0903fTqtSWrcg

 

ПРОБЛЕМА над якою працюю 

"Розвиток творчої особистості школяра засобами сучасних онлайн-інструментів інтерактивного навчання математики як технології співробітництва"

(Тема досвіду роботи)

Те, що ми знаємо, – обмежене, а те, що не знаємо, –  нескінченне.

                                                                                      П’єр-Симон Лаплас

Над проблемою: «Розвиток творчої особистості школяра засобами сучасних онлайн-інструментів інтерактивного навчання математики як технології співробітництва» працюю упродовж десяти років.

Як учитель, своє головне завдання бачу у створенні умов для розвитку особистості учнів, здатних в майбутньому бути ініціативними, творчими, здатними до успішної соціалізації в інформаційному суспільстві.

Важливу роль у вирішенні даної проблеми відводжу інформаційним та телекомунікаційним технологіям, оскільки вони дозволяють вирішити проблему переходу від традиційної форми навчання, спрямованої на засвоєння учнем фіксованої суми знань, до нової, де основний акцент зроблено на освоєння способів діяльності нетрадиційно.

З появою нових педагогічних інструментів – онлайн-сервісів – суттєво змінила не тільки форми й методи навчання, але й підходи до виховання особистості.

Усвідомила, що інтерактивне навчання ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, розвитку творчої особистості здобувачів освіти. Вони вчаться бути демократичними, вчаться спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.

Переконана,  що школярам потрібно прищеплювати інтерес до дослідження, тим самим озброюючи їх методами навчально-дослідницької діяльності. Тому організовую роботу так, щоб вони ненав’язливо засвоювали  процедуру дослідження, послідовно проходячи всі його основні позиції: аналізували ситуацію, брали до уваги всі розв’язки або припущення; усвідомлювали труднощі і формулювали проблему, яку потрібно розв’язати; використовували припущення як гіпотези, що визначають спостереження і збір фактів; аргументували і впорядковували виявлені факти; перевіряли правильність висунутих гіпотез: доводили або спростували їх.

На уроках математики забезпечую умови (освітній простір) для прояву пізнавальної, творчої активності учнів. Створюючи проблемні ситуації, ставлю запитання, які допомагають учням не тільки якісно засвоїти матеріал, але й відчути радість співучасті, відчути красу відкриття.

Останнім часом широко практикую проведення уроків, на яких застосовую дослідницький підхід до організації навчальної діяльності школярів.

Такі мої уроки містять наступні навчальні елементи:

-    Ситуація успіху. Учням пропонується завдання, яке кожен з них вирішує без особливих труднощів.

-    Ситуація труднощів (відчуття проблеми). Учням пропонується завдання, схоже на попередні, але розвязати до кінця вони його не можуть, оскільки ще не мають необхідних знань.

-    Постановка навчальної проблеми. Учні, усвідомивши проблему, повідомляють її, зазначають, яких знань їм не вистачає для того, щоб розв’язати завдання, висовуючи гіпотези про можливі шляхи його розв’язування.

-    Вирішення навчальної проблеми. Якщо запропоновано кілька шляхів розв’язання проблеми, то можливий поділ на групи. Організовує діяльність груп лідер, той учень, який запропонував шлях розв’язання незнайомого завдання.

-    Презентація проекту дослідницької діяльності членами кожної групи (постановка проблеми, висунення гіпотез щодо її розв’язання, визначення мети і завдань, пошук шляхів розв’язання проблеми, висновки, які підтверджують або спростовують висунуті гіпотези).

Учні мають різний рівень здібностей математичної підготовки і загальнонавчальних умінь, тому їхню діяльність організовую так, щоб працюючи над отриманими індивідуальними завданнями, вони мали можливість проявити себе і вийти на оптимальний для них рівень.

Для пояснення матеріалу, організації колективної роботи в класі та контролю знань використовую навчальні сервіси «Мійклас», «На урок», «Всеосвіта». Засобами платформи «Мійклас» (самостійна освітня діяльність учнів з предметами), ютуб-каналу «Вивчаємо математику разом» допомагаю учням організовувати свою пізнавальну діяльність з опанування математики, сприяю реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів в напрямку підготовки їх до ДПА та ЗНО, через телеграм-канал та інстаграм-сторінку здійснюю зв’язок із здобувачами освіти дистанційно.

Для створення різних видів інтерактивних завдань (вікторин, кросвордів, пазлів і т. ін.), які можна виконувати на планшеті чи смартфоні на уроці або вдома, використовую онлайн-сервіс «LearningApps.org». Інтерфейс сервісу зрозумілий учневі. Учитель має можливість задавати завдання за допомогою посилання або сканування QR-коду, учні мають можливість виконувати завдання індивідуально або групою. Помітила, що діти з цікавістю працюювть на цій освітній платформі.

Наукова основа досвіду

Теорії наукового пізнання, систем і діяльності; принципи об’єктивності, науковості, взаємозв’язку та взаємозалежності явищ, єдності теорії і практики; провідні науково обґрунтовані положення особистісно зорієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів у навчанні, а саме: загальнонаукова методологія вивчення педагогічних процесів і феноменів (Б. Глинський, В. Загвязинський, І. Зязюн, В. Краєвський, Н. Кузьміна, М. Левіна, В. Лозова, В. Пікельна); психологічні теорії про особистість і її розвиток (К. Абульханова-Славська, А. Адлер, А. Бандура, Л. Божович, Л. Виготський, П. Гальперін, В. Давидов, Д. Екольконін, Г. Костюк, А. Маслоу, К. Роджерс); теорії діяльності (Б. Ананьєв, П. Гальперін, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн); теорії навчання (Ю. Бабанський, Г. Балл, В. Бондар, І. Лернер, В. Лозова, І. Малафіїк, С. Пальчевський, О. Савченко, А. Хуторськой, В. Чайка); психолого-педагогічні положення про самостійність у навчально-пізнавальній діяльності та організацію самостійної роботи (В. Антропов, В. Буряк, Л. Вяткін, М. Гарунов, Є. Голант, А. Кірсанов, В. Козаков, В. Ляудіс, П. Підкасистий, Н. Половнікова, М. Солдатенко, А. Усова, Т. Шамова, Г. Щукіна); а також про формування вмінь і навичок самостійної навчальної діяльності (В. Андреєв, В. Буряк, Н. Дайрі, М. Данилов, Т. Ільїна, І. Ільясов, Є. Кабанова-Меллєр, О. Малихін, П. Підкасистий, М. Скаткін, , Є. Єсипов, Н. Краєвська, І. Лернер, П. Підкасистий, М. Скаткін ); про  формування та розвиток дослідницьких умінь і навичок в учнів (В. Вернадський, Н. Алексеєва, М.  Гущіна, А. Леонтович, А. Обухова і ін., В. Загвязінський); про специфіку реалізації компетентнісного підходу в умовах закладу загальної середньої освіти (Н. Бібік, Л. Ващенко, І. Задорожна, І. Зимня, Я. Кодлюк, О. Локшина, Л. Морська, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, А. Степанюк, Г. Терещук, А. Хуторськой, В. Чайка); про специфіку реалізації діяльнісного підходу та концепції особистісно зорієнтованої освіти (Б. Ананьєв, О. Бодальов, П. Гальперін, О. Леонтьєв, А. Петровський, П. Підкасистий, Н. Тализіна); аксіологічні основи середньої освіти (Н. Бордовська, В. Краєвський, А. Реан, В. Сластьонін); про використання хмарних сервісів в освітньому процесі (С. Литвинова, Т. Архіпова, В. Биков, Ю.  Грицук, Т. Зайцева, М. Кадемія, В. Кобися, А. Кожемякін, Ю. Москалева, З. Сейдаметова, О. Смагіна, С. Семеріков, А.  Стрюк, Н. Скейтлер, В. Темненко, В. К. Толстих, G. Reese); науково-педагогічні засади формування й застосування інформаційних освітніх середовищ (В. Биков, Ю. Жук, В. Олійник, Є.  Полат та ін.); дослідження з проблеми розвитку просторових уявлень (А. Глейзер, И. Каплунов, О. Леонтьєв, О. Рибалко, І. Якиманська); ідеї взаємозв’язаного вивчення властивостей плоских і просторових фігур у шкільній освіті (В. Гусєв, С. Гуревич, В. Фрундин).

Актуальність досвіду

Головною метою освітніх зусиль поступово стає якомога повне розкриття можливостей і здібностей особистості, її творчого потенціалу для того, щоб особистість була спроможною в мінливій реальності спиратися, насамперед, на власні сили, розум і волю. Розвинені країни світу в останнє десятиріччя здійснюють реформування освітніх систем, яке спрямоване на підвищення інтелектуального потенціалу населення, формування творчої особистості.

Модернізація освіти України передбачає переорієнтацію на виховання людини, яка не тільки буде володіти знаннями, уміннями, навичками та способами діяльності, але й виконуватиме свої обов’язки на рівні світових вимог та стандартів.

Зміни, що відбуваються в освіті зумовлюють зміну напряму (переспрямування) пріоритетного парадигмального вектора вдосконалення форм, методів, прийомів і засобів навчання на формування і розвиток творчої особистості учня.

Саме ці вимоги сьогодення вплинули на вибір науково-методичної проблеми – теми дослідження: «Розвиток творчої особистості школяра засобами сучасних онлайн-інструментів інтерактивного навчання математики як технології співробітництва».

Вважаю, що новизна мого досвіду полягає в широкому використанні в педагогічній практиці онлайн-інструментів інтерактивного навчання математики  для формування навиків дослідницької діяльності здобувачів освіти як фактора розвитку творчої особистості.

Теоретична база

Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спирається на Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа)», Національну доктрину розвитку освіти, Концепцію Нової української школи, Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), Регіональну програму впровадження компетентісно орієнтованого підходу в навчальний процес,  «Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Державний стандарт повної загальної середньої освіти і т. ін.

Провідна педагогічна ідея

На даний час учитель повинен не тільки досконало знати свій предмет, а й володіти низкою навчальних онлайн-сервісів, мобільних сервісів, уміти й мати можливість їх використовувати як на уроці, так і під час дистанційного навчання, що дозволить йому здійснювати індивідуальний підхід до кожного учня, надавати допомогу кожному учневі при побудові ним своєї індивідуальної освітньої траєкторії – персонального шляху реалізації особистісного потенціалу в математичній освіті, працювати на засадах педагогіки партнерства, в основі якої лежить спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнями та батьками.

Технології  реалізації  провідної  педагогічної  ідеї  та  її  компонентів

Технологія критичного мислення; технологія навчання як дослідження; технологія формування творчої особистості; технологія розвивального навчання; інформаційно-комунікаційні технології навчання; технологія особистісно орієнтованого уроку; технологія компетентнісно орієнтованого уроку; проектна технологія.

Форми роботи

Поряд зі стандартними формами роботи використовую нестандартні: бінарні уроки (Проект «Сортування сміття»); інтегровані уроки («Шкідлива та корисна їжа»); уроки-дискусії (урок-круглий стіл, урок-прес-конференція, урок-семінар); уроки-дослідження; уроки-звіти (урок-захист, урок-презентація).

У своїй роботі надаю перевагу активним методам навчання математики: метод конкретної ситуації Задача про діагоналі сусідніх граней куба (шість способів, платформа Geogebra https://www.geogebra.org/); метод мозкового штурму (постановка і пошук розв’язання проблем); метод евристичних питань (спонукає учнів аналізувати, Побудова перерізів); кооперативний метод (організація роботи в групах); метод інциденту (залучення учнів в  математичні конкурси, вікторини, олімпіади, інтернет-олімпіади https://naurok.com.ua/, міжнародну гру «Кенгуру», роботу з навчальним сервісом «МІЙКлас» https://miyklas.com.ua/ (освоєння школярами технік подолання стресових ситуацій); ігровий метод (використання програм https://learningapps.org/, https://kahoot.com/); метод проектів (проекти: 7 клас «Таємниці трикутника», «Властивості кутів трикутника», «Сортування сміття»; 8 клас «Чотирикутники», «Шкідлива та корисна їжа»; 9 клас «Розв’язування трикутників»; 10 та 11 класи «Основні кути в правильній піраміді», «Паралельність у просторі», «Задача одна – способів розв’язування багато» – використання можливостей освітньої платформи Geogebra https://www.geogebra.org/).

Кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. Ефективність їх застосування визначається специфікою конкретного процесу навчання. Універсальних рекомендацій щодо складу і застосування методів навчання не існує. Рішення про використання того чи іншого методу приймаю на основі свого власного досвіду, враховуючи особливості учнівської аудиторії заради максимальної ефективності освітнього процесу.

Для спілкування з учнями та колегами створено власний сайт http://vasurenko-olga.com.ua/, на якому викладені матеріали з досвіду моєї педагогічної діяльності.

Для підготовки до ДПА та ЗНО створено ютуб- та телеграм- канали «Вивчаємо математику разом» https://cutt.ly/OgIkKz4,  https://t.me/ZNO_MATHEMATICS_2021 (індивідуальна освітня траєкторія), інстаграм-сторінку zno_2021_mathematics, фейсбук-сторінку «ЗЕРНА НАДІЇ» https://cutt.ly/3gIXQZX, що розширює освітній простір школяра і водночас забезпечує сприятливі умови для розвитку його інтелектуальних здібностей, саморозвитку та самовдосконалення, формування його інформаційно-цифрової компетентності.

 

Результативність представленого досвіду

Участь школярів в олімпіадах та конкурсах:

результативність

 

Переможці  І етапу Всеукраїнської олімпіади з математики

 

2017 р.

7 клас

ІІ місце

 Садова Вікторія

2018 р.

8 клас

ІІ місце

Баб'ячук Вікторія

 

9 клас

ІІ місце

Шільберг Марія

 

11 клас

І місце

Звірко Анастасія

2019 р.

11 клас

І місце

Герчук Ірина

 

9 клас

ІІ місце

Баб'ячук Вікторія

         

Всеукраїнський конкурс «3Д: Думай, Дій, збережи Довкілля» (2020 р.): 1уч. – диплом І ступеня – 9 клас, 1 уч. Диплом ІІ ступеня – 7 клас.

Міжнародний конкурс  «Кенгуру»:  2017 р. – 11 уч.,  2018 р. –19 уч., 2019 р. – 12 уч.

Досвід роботи вивчається Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти (завершальний етап – вересень-грудень 2020 р.).

Своїми методичними ідеями (знахідками) охоче ділюся з учителями математики ОТГ, району, області, України. Працюю позаштатним викладачем у Волинському ІППО: проводжу навчальні заняття зі здобувачами післядипломної освіти – вчителями математики  на курсах підвищення кваліфікації, беру активну участь у підготовці і проведенні семінарів-тренінгів, майстер-класів, науково-методичних семінарів.

 

ТИ ГОТУЄШСЯ УСПІШНО ЗДАТИ ЗНО - 2021 З МАТЕМАТИКИ? ДПА? ШУКАЄШ РЕПЕТИТОРА? - ТОБІ СЮДИ!!! Канал містить розв'язування завдань із посібника "Розв'язування завдань із посібника "Математика. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА" / Уклад. : А.М. Капіносов [та ін.] - Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. - 512 с." та відеоуроки з математики, консультації до уроків математики. ПІДПИСУЙСЯ НА КАНАЛ ТА ОТРИМУЙ БЕЗКОШТОВНІ УРОКИ З МАТЕМАТИКИ

ЗНО вже через рік, пора вмикати турбо режим 🚀. ЗНО-2021 з математики є обов'язковим. Канал "Вивчаємо математику разом" допоможе якісно підготуватись до здачі ЗНО та ДПА з математики.

Підписники каналу отримують:
- детальні пояснення завдань до посібника А. Капісова "ЗНО-2020. Математика. Комплексне видання" по кожній із тем;
- запис відеоуроків;
- можливість переглянути попередній матеріал у зручний час та нескінченну кількість разів;
- можливість перевірити свої знання;
- консультації;
- дистанційне навчання;
- тести для закріплення матеріалу.

Реєструйтесь на каналі https://www.youtube.com/channel/UCRaauVG61w0903fTqtSWrcg.
Перші 1000 підписників безкоштовно. До ЗНО залишився лише рік ! 👉