10 клас (лютий 2016 р.)

 

План навчального проекту

 

 Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Васюренко Ольга Мирославівна

Назва навчального закладу:

ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Борочиче

Місто, село:

с. Борочиче, Горохівського району, Волинської області

 

Опис проекту

Назва проекту:

Паралельність у просторі

Основні питання:

 

Ключове питання:

Чи використовується паралельність у навколишньому середовищі?

 

Завдання проекту

- Розширити знання учнів з геометрії про паралельність прямих, прямих та площин, площин. Їх властивості;

 - Формулювати висновки на підставі проведених досліджень і роботи з інформацією.

- Навчитися оформляти результати роботи (проектний продукт)

 

Тематичні питання:

  1. Сформулювати означення паралельності прямих, прямої та площини, площин?
  2. Сформулювати ознаки паралельності прямих, прямої та площини, площин?
  3. Як ці ознаки застосовуються при розв’язуванні задач?
  4. Де зустрічається паралельність у природі та техніці?
  5. Дослідити історичні аспекти цієї теми.

 

Стислий опис:

Учні діляться на  групи, кожна з яких опрацьовує весь матеріал теми і подає її у вигляді презентації, публікації чи веб-сторінки.  Зібрана інформація обговорюється, вибираються найбільш  цікава та представляється на заліковий урок по темі. Проводиться залік або конференція з демонстрацією всіх робіт

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

 Математика

-             знати і розуміти аксіоми стереометрії та висновки з них,

-             уміти розрізняти означувані та неозначувані поняття, аксіоми і теореми,

-             класифікувати за певними ознаками взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі, просторові тіла, зображувати просторові геометричні фігури та їх елементи,

-             застосовувати вивчені означення, властивості та методи стереометрії під час розв’язування найпростіших задач, зокрема  прикладного змісту, для дослідження властивостей реальних об’єктів 

-             опанування учнями системи математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;

-             формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, її роль у пізнанні дійсності;

-             інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам'яті, уваги, інтуїції).

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

˗          поглибити та систематизувати знання учнів про паралельність прямих і площин у просторі;

˗          формувати обчислювальні навички учнів,

˗          розвивати самостійність мислення,

˗          вчити об’єктивно оцінювати себе і коригувати свою діяльність та інших учнів в ході виконання проекту;

˗          формувати в учнів вміння здійснювати вибір навчально – пізнавального завдання;

˗          вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел;

˗          вміння співпрацювати в групах, проявляти ініціативу; робити висновки;

˗          виробити у школярів практичні навички під час розв’язування задач;

˗          виховувати спостережливість, науковий підхід, та любов до математики.

            Досконало вивчити матеріал теми і навчитися використовувати отриманні знання, вміння та навички при розв’язуванні задач з геометрії..

         Учні проведуть дослідження та створять звіти про них для того, щоб вдосконалювати навички  групової роботи; навчитися планувати свою роботу та  узгоджувати свою діяльність з іншими.

    Створення  сайту, публікації чи презентації з розповіддю по тематичному питанню сприятиме закріпленню набутих навичок використовувати інформаційні ресурси.

 

Діяльність учнів:

              На початку проекту учні ознайомлюються із завданням Проекту і планують свою діяльність. Формують команди.

            В ході проекту учні переглядали різні джерела інформації:

  •  підручники та посібники,
  • Інтернет-ресурси.

Робили висновки, аналізували, порівнювали. По закінченню проекту демонстрували свої напрацювання групі. В ході роботи учні працювали командою, в якій були чітко розподілені обов’язки.

В кінці роботи над проблемою учні створюватимуть свою мультимедійну презентацію, публікацію.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

Місяць. В ньому – 7-8 занять: 1) на постановку і початкову координацію завдань;

2) на обговорення зібраних даних та планування оформлення сайту, презентації, публікації;

3) на підведення підсумків зробленої роботи, визначення перспективних напрямків для дослідження ключового питання.

Решту роботи учні роблять в групах самостійно.

Вхідні знання та навички:

Учні повинні мати навички дослідження та початкові навички роботи з комп’ютерними програмами Word, Power Point, Publisher .

Вміти  зв’язно і лаконічно висловлювати свої думки.

Використовувати  засоби математичних висловлювань та вміти виконувати рисунки многогранників, подавати строгі доведення та розв’язання задач на обчислення та побудову перерізів призми та піраміди.

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Знання та вміння учнів будуть оцінюватися і традиційним шляхом (написання контрольних робіт, усні відповіді) і використовуючи виступи з презентаціями проектів, в яких використані комп’ютерні технології. Оцінювання проходить за бальною системою та критеріями оцінювання. Всі оціночні форми знаходяться в папці для оціночних матеріалів

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Папір, картридж, ,  інше

Ресурси Інтернету:

http://vasurenko-olga.mcdir.ru

 

Ключові слова:

Трикутник, види трикутників